METODOLOGIA

Per a cada estudi en particular:

  1. L'IRCOSE amb el coordinador de cada disciplina o entitat col·laboradora, elabora un protocol adaptat d'actuació, tenint en compte les característiques específiques de la tecnologia emprada i el propòsit global de l'assaig.
  2. Per cada disciplina i d'acord amb l'esmentat protocol, l'IRCOSE elabora una sèrie de mostres a doble cec a testar.
  3. Els responsables de les entitats col·laboradores realitzen el testat de les mostres i presenten els resultats segons protocol.
  4. Recopilació de la informació i processament estadístic, primer de cada centre i després interdisciplinar.
  5. Devolució dels resultats a entitats col·laboradores, a diferents nivells segons l'acordat

.

 
 
 
 

 

www.ircose.org